Close

पॅट्रोलियम, डिझल आनी नाफ्था उत्पादन, सांठवण, विक्री, येरादारी खातीर हरकत ना दाखलो आवश्यक आसा

 1. अर्ज खंय करचोः

अर्जदारान अधिनेम आनी नेमा  अंतर्गत पेट्रोलियम नेम, 2002 च्या वेगवेगळ्या तरतुदी अंतर्गत कार्यालयान परवानो/ हरकत ना दाखलो दिवपा खातीर संबंदीत दस्तावेजां सयत उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयांत फॉर्मांत अर्ज करप आवश्यक आसा –

 1. जोडपाचे दस्तावेज आनी फारीकणी शुल्क :-
 • अर्ज फॉर्म IX (6 प्रती)
 • प्रस्तावीत मंजूर लेआवट आराखडो (7 प्रती) सर्वेक्षण आराखडो (6 प्रती)
 • फॉर्म I आनी XIV (6 प्रती)
 • अर्जदाराक ऑयल कम्पनीची उद्दिश्ट /मान्यताय पत्र
 • मालकी हक्काच्या दस्तावेजाची प्रत
 • फारीकणी शुल्क: कांय ना
 1. तपशिलवार प्रक्रिया

अर्जाचें आनी दस्तावेजांचें सत्यापन करतात आनी ते क्रमान आसल्यार, ते उपरांत ते संबंदी चवकशी आनी अहवाला खातीर सकयल दिल्ले प्राधिकारिणी कडेन धाडटात.

 • पुलीस अधीक्षक (उत्तर)
 • अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालय
 • मुख्य नगर नियोजक (टीसीपी)
 • संबंदीत उपजिल्लोधिकारी
 • संबंदीत मामलतदार
 • सरकारी राजपत्र आनी एक-दोन स्थानीक खबरांपत्रांनी भौशीक कळोवणी प्रकाशन करप.
 • अहवाल प्राप्त जाल्या उपरांत, ताचे सत्यापन करतात.
 • जरी सुचोवणी केल्ली आसल्यार, अधिनेम आनी नेमा अंतर्गत निर्दिश्ट केल्ल्या फॉर्मांत परवानो/ हरकत ना दाखलो अर्जदाराक जारी करतात.
 • जरी सुचोवणी करूंक नासल्यार, अर्ज न्हयकारतले.
 • जर अहवाल अपूर्ण आसल्यार: संबंदीत विभागाक पुराय अहवाल सादर करपाचें सुचीत करतात.
 1. वेळ मर्यादा: 45 दीस

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in/

ठिकाण : Collector Office | पिन कोड : 403001