Close

स्फोटक निर्मिती, सांठवण, विक्री, येरादारी हे खातीर हरकत ना दाखलो आवश्यक आसा.

अर्ज खंय करप:-

 1. अर्जदारान उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालया कडल्यान परवानो/ हरकत ना दाखलो मंजूर करून घेवपा खातीर फॉर्माच्या स्वरुपांत अर्ज करप आवश्यक आसा आनी कार्यालया वरवीं स्फोटक नेम, 2008 चे वेगवेगळे तरतुदीं प्रमाणें अधिनेम आनी नेमां अंतर्गत थारायिल्लें शुल्क भरल्या उपरांत फुडले प्रक्रिये खातीर आवश्यक दस्तावेज सकयल दिल्ल्या प्रमाणें आसात:
 2. जोडपाचे दस्तावेज :-

        सकयल दिल्ल्या दस्तावेजां सयत थारायिल्ल्या फॉर्मांत अर्ज करचो.

 • मालकी हक्काचे दस्तावेज वा हरकत ना दाखलो
 • सायटीचो आराखडो
 • सर्वेक्षण आराखडो
 • फॉर्म I आनी XIV
 • स्थानीक संस्थेचो हरकत ना दाखलो
 • वेपार परवानो / घराची कर पावती
 • अर्जदाराचे दोन हालींचे पासपोर्ट आकाराचे फोटे.
 1. तपशीलवार कार्यपद्दती

अर्जाचें आनी दस्तावेजांचें सत्यापन करतात  आनी ते क्रमान आसल्यार, ते उपरांत ते संबंदी चवकशी आनी अहवाला खातीर सकयल दिल्ले प्राधिकारिणी कडेन म्हणल्यार अग्नीशमन आनी

आपत्कालीन सेवा संचालनालय, एस.पी. (उत्तर) आनी संबंदीत मामलतदाराक धाडटात. अहवाल प्राप्त जाल्या उपरांत, तांचें सत्यापन करतले:-

 • जरी सुचोवणी केल्यार, निर्दिश्ट केल्ल्या फॉर्मांत परवानो/ हरकत ना दाखलो.
 • अधिनेम आनी नेमां अंतर्गत अर्जदाराक एका वर्साच्या कालावधी खातीर जारी करतात.
 • जरी सुचयल्लें नासल्यार, अर्ज न्हयकारतले.
 • जर अहवाल अपूर्ण आसल्यार: संबंदीत विभागाक पुराय अहवाल सादर करपाचें सुचीत करतात.
 1. वेळ मर्यादा: 45 दीस

 

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in/

ठिकाण : Collector Office | पिन कोड : 403001