Close

रुपांतरण सनद

जमनीच्या वापरपाचें रुपांतरण कृषी सावन बिगर कृषी उद्देशा खातीर

  1. 500 चौरस मिटर क्षेत्रा सकयल्या जाग्याच्या रुपांतरणा संबंदीत अर्ज उपजिल्लोधिकारी आनी तालुक्याच्या ऍसडीओ कडेन सादर करचो पडटलो.
  2. 500 चौरस मिटर क्षेत्रा वयल्या जाग्याच्या रुपांतरणा संबंदीत अर्ज उत्तर गोंय जिल्लोधिकार्‍या कडेन सादर करचो पडटलो.

 

दस्तावेजांची आवश्यकता

(ए) परिशिश्ट-I क रु.5/-न्यायालय शुल्क (court fee)  स्टॅम्प लावन अर्ज करप (1 मूळ    

       प्रत + 4 संच झॅरॉक्स).

(बी) टायटल दस्तावेज (title documents) (1 नोटरी + 4 संच झॅरॉक्स).

(सी) सर्वेक्षण प्लान (1 मूळ प्रत + 4 संच झॅरॉक्स).

(डी) प्रस्तावीत मालमत्तेचो सायट/लोकेशन प्लान (ब्लू प्रीन्टाचे 5 संच)

(ई) फॉर्म I आनी XIV त अर्जदारा वटेन फावोसो बदल/विभाजन  केला.

(ऍफ) संबदीत गांवच्या तलाठ्यान जारी केल्ले मॅन्युअल I आनी XIV (1 मूळ प्रत + 4 संच झॅरॉक्स).

 

रुपांतरण सनद जारी करपाची प्रक्रिया सकयल दिल्ले प्रमाणें आसाः

ए) रुपांतरण क्षेत्रा प्रमाणें अर्ज, संबंदीत उपजिल्लोधिकारी वा उत्तर गोंय

     जिल्लोधिकार्‍या कडेन दाखल करचो.

बी) अर्जदारान भरिल्ल्या अर्जाचेर संबंदीत नगर नियोजक (टीसीपी), तालुको

 

      मामलतदार आनी उप-रान संवर्धका कडल्यान अहवाल मागयतात.

सी)  दाखल केल्ल्या अर्जांचो अहवाल अनुकूल आसल्यार, प्रस्तावीत मालमत्तेचो

      सर्वेक्षण प्लान तयार करपी प्रस्ताव सर्वेक्षण विभागा कडेन धाडटात.

डी)  सर्वेक्षण अहवाल मेळ्ळे उपरांत रुपांतरण शुल्काचो हिशोब करतात आनी

       अर्जदाराक रुपांतरण शुल्क फारीक करूंक सांगतात.

इ) शुल्क फारीक केल्या उपरांत, अर्जदाराक रुपांतरण सनद जारी करतात.

 

    Land Conversion Flow Chart

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in/

ठिकाण : Dy. Collector & SDM Office/ Collector North | पिन कोड : 403001