Close

शस्त्र परवान्या खातीर मंजुरी

 1. अर्ज खंय करचो
 • परवानो दिवपी प्राधिकरण/ उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाचो दंडाधिकारी फांट्यांत अर्ज करचो
 1. जोडपाचे दस्तावेज आनी भरपाचें शुल्क
 • अर्जदारान फॉर्मांत विहीत केल्ल्या आवश्यक दस्तावेजां सयत नव्या शस्त्र परवान्या खातीर उपलब्ध निर्धारीत फॉर्मांत अर्ज करचो.
 • दरेक फॉर्माक 20/- रू शुल्क.
 • नव्या शस्त्र परवान्याची प्रसंस्करण फी 5000/- रू.
 • नुतनीकरण प्रसंस्करण फी 3000/- रू.
 • 5 वर्सां खातीर नुतनीकरण फी 2500/- रू.
 1. नवो परवानो/ नुतनीकरणाचो अर्ज केल्या उपरांत तपशीलवार प्रक्रिया
 • नव्या नोंदणीकरणा खातीर अर्ज मेळ्ळ्या उपरांत तो पुलीस सत्यापन अहवाला खातीर संबंदीत अधिकारक्षेत्रांत धाडटले (नुतनीकरणा खातीर, सद्याच्या परवान्याची मुजत सोंपपाच्या 60 दिसां आदी अर्ज सादर करचो)
 • पुलीस सत्यापनाचो अहवाल प्राप्त जाल्या उपरांत अर्जाचेर निर्णय घेवपा खातीर जिल्लो दंडाधिकार्‍या कडेन वैयक्तीक सुनावणी खातीर धाडटले.
 • आनी ते उपरांत अर्जाक परवानगी दिल्या/न्हयकारल्या हाचो निर्णय अर्जदाराक कळयतले.

 

 1. वेळेची मर्यादा

परवानो दिवपी प्राधिकरण, अर्जाचेर अभ्यास केल्या उपरांत आनी अर्जदारान पात्रताय अटींची पुर्तता केल्या हाची खात्री केल्या उपरांत पोलीस अहवाल प्राप्त जावपाच्या दिसा सावन 60 दिसां भितर वा शस्त्र अधिनेम 1959 च्या कलम 44 त घालून दिल्ल्या तरतुदीं प्रमाणें परवानगीची वा न्हयकारपाच्या कारणाची लेखी नोंद करून, स्पश्टीकरण आदेश जारी करून, खंयच्याय व्यक्तीक शस्त्रां आनी दारूगोळ्याच्या परवानो प्राप्त वर्गा खातीर परवानो मंजूर करतले/न्हयकारतलें.

ठिकाण : Collector Office | शार : Panaji | पिन कोड : 403001