Close

पथधारी (Solvency) प्रमाणपत्र

अर्थीक तांक प्रमाणपत्र प्राप्त करपा खातीरः-

 1. अर्ज खंय करचो
 • तुमचो पुराय निवासी पत्तो आनी सकयल दिल्ले प्रमाणें ज्या उद्देशाक लागून तें प्रमाणपत्र आवश्यक आसा ते संदर्भांत मामलतदाराक साद्या कागदाचेर अर्ज करचोः-
 • 1,00,000/- रू. मेरेनचें अर्थीक तांक प्रमाणपत्र तालुक्याचो मामलतदार जारी करता, 1,00,000/- रू परस चड पूण 5,00,000/- रू परस कमीचें अर्थीक तांक प्रमाणपत्र उपजिल्लोधिकारी आनी उप-विभागाचे ऍसडीओ जारी करता जाल्यार 5,00,000/- रू. परस चड आशिल्लें प्रमाणपत्र जिल्लोधिकारी जारी करता.
 1. जोडपाचे दस्तावेज आनी भरपाचें शुल्क
 • मालमत्तेच्या मालका कडल्यान अर्ज
 • संबदीत उप-निबंधक कार्यालया कडल्यान मालमत्तेचे नील इंकम्ब्रन्स (nil encumbrance) प्रमाणपत्र
 • मालमत्तेचो मुल्यांकन अहवाल
 • मालमत्ता घाणाक दवरूंक ना वा विकूंक ना हें सांगपी मालमत्तेच्या मालकाचें प्रतिज्ञापत्र.
 • मालमत्तेचे मालकी हक्क दस्तावेज
 • अर्जदाराचो वळख पुरावो
 • अर्जदारा कडेन खंयचीय स्थावर मालमत्ता नासल्यार तो बँक हमीय दिवपाक शकता.
 • गरज आसल्यार खंयचेय हेर दस्तावेज
 1. अर्ज केल्या उपरांत तपशीलवार प्रक्रिया
 • अर्ज मेळ्ळ्या उपरांत संबंदीत तालुक्यांतल्या मामलतदारा कडल्यान भूखंडाचो बाजार भाव मेळोवप आनी अर्जदारान दिल्ल्या पत्याचेर अर्जदार आसा काय ना आनी ती मालमत्ता ताच्या ताब्यांत आसा वा ना हाची पडताळणी करप.
 • तालुक्याच्या मामलतदारा कडल्यान अनुकूल अहवालाचेर अर्थीक तांक प्रमाणपत्र जारी करतात.
 1. वेळेची मर्यादा
 • अर्ज मेळ्ळ्या उपरांत 15 दिसां भितर

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in/

ठिकाण : Mamlatdar Office