Close

निसर्गीक आपत्ती निवारण

िसर्गीक आपत्ती अंतर्गत मोफत मजत मेळोवपा खातीरः-

 1. अर्ज खंय करचो
 • लुकसाण जाल्ल्या तारखे सावन 60 दिसां भितर कार्यालयांत उपलब्ध आशिल्लें निर्धारीत फॉर्म भरून संबंदीत तालुको मामलतदाराक अर्ज करचो
 1. जोडपाचे दस्तावेज आनी भरपाचें शुल्क
 • कसल्याच शुल्काची गरज ना
 1. अर्ज केल्या उपरांत तपशीलवार प्रक्रिया
 • तलाठ्यान केल्लो अहवाल आनी पंचनामो प्राप्त जातकच हेर दस्तोवेजां वांगडा मामलतदार तो अहवाल तपास वळेरी बरोबर ताच्या शिफारशी सयत 7 दिसां भितर जिल्लोधिकार्‍या कडेन धाडटलो.
 • जिल्लोधिकारी हे प्रकरण जिल्लो स्तरीय समिती मुखार दवरतलो आनी सदर प्रकरण निसर्गीक आपत्ती येवजणे अंतर्गत येता काय ना हाची तपासणी करतलो. 08/04/2015 तारखेच्या ऍमएचए पत्र क्र. 32-7/2014-ऍनडीऍम-I प्रमाणें राज्य आपत्ती प्रतिसाद फंड (ऍसडीआरडी)/राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद फंड हांचे खाला मोफत मजतीची शिफारस करपी आदेश जारी करता.
 • प्रत्येक मृत व्यक्ती फाटल्यान मृत व्यक्तींच्या कुटुंबाक 4 लाख रुपया अनुग्रही फारीकणी.
 • एक हात/पाय वा दोळो(दोळ्यांचें) लुकसाण जाल्यार अनुग्रही फारीकणी, जेन्ना दिव्यांगताय 40% आनी 60% आसल्यार 59100/- आनी दिव्यांगताय 60%परस चड आसल्यार प्रत्येक व्यक्ती फाटल्यान 2,00,00/- रू. मेळटले.
 • पुराय लुकसाण जाल्ली/ना नपश्चात जाल्लीं घरां/ खूब प्रमाणांत लुकसाण जाल्लीं घरां
 • पक्का घर रू. 95,100/- सपाट वाठारांत आशिल्ल्या दरेका घराक.
 • कच्चा घर रू. 1,01,900/- दोंगराळ वाठारांत आशिल्ल्या दरेका घराक
 • उण्या प्रमाणांत लुकसाण जाल्लीं घरां
 • पक्का घर रू .5,200/- दरेका घराक (उण्यांत उणें 15% लुकसाण)
 • कच्चा घर रू.3,200/- दरेका घराक (उण्यांत उणें 15% लुकसाण)

लुकसाण/ना नपश्चात जाल्ल्या खोंपट्यां खातीर प्रत्येक खोंपटे फाटल्यान रू.4,100/-

 1. वेळेची मर्यादा

जिल्लोधिकार्‍याच्या कार्यालया कडल्यान अर्ज मेळ्ळ्या उपरांत ताचेर 15 दिसां भितर प्रक्रिया जातली.

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in/

ठिकाण : Collector Office | शार : Panaji | पिन कोड : 403001