Close

ध्वनी परवानो

रातच्या 10.00 वरां मेरेन ध्वनी परवानो मेळोवपा खातीर

 1. अर्ज खंय करचो
 • संबंदीत तालुको/उपजिल्लोधिकारी आनी ऍसडीऍम कार्यालयांत अर्ज करचो.
 1. जोडपाचे दस्तावेज आनी भरपाचें शुल्क
 • जमीन मालकाची परवानगी
 • स्थानीक प्राधिकारिणीची परवानगी (सी.सी.पी./गांव/पंचायत/नगरपालिका)
 • लग्नाच्या बाबतींत –लग्न पत्रिका/थळाचें बुकिंग केल्ल्याची पावती/सभाघराचो ना हरकत दाखलो/ नागरी निबंधक तशेंच उप-निबंधक हांणी जारी केल्लो लग्नाचो दाखलो
 • जर दर्या वेळेर परवानगीची गरज आसल्यार- जीसीझॅडऍमए आनी पर्यटन खात्याचो ना हरकत दाखलो.
 • वाहनाचेर परवानगीची गरज आसल्यार अर्जदारान नोंदणी प्रमाणपत्र (आर.सी) पुस्तक आनी चालकाच्या तपशिलाच्या सत्यापीत केल्ल्या झॅरॉक्स प्रतीं वांगडा वाहनांचे क्रमांक निर्दिश्ट करूंक जाय.
 • ज्या जाग्यार रातचीं00 मेरेन अशा परवानगीची गरज आसा ताचो वेळ, कालावधी आनी थळाचो उल्लेख करचो.
 • दरेका अर्जा फाटल्यान 50 रुपया.
 1. अर्ज केल्या उपरांत तपशीलवार प्रक्रिया
 • सुवाळ्याच्या कमीत कमी 15 दिसां आदी लावडस्पीकर वापरपाच्या परवानगी खातीर साद्या कागदाचेर संबदीत उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी हांच्या नांवान अर्ज करचो.
 1. वेळेची मर्यादा

सुवाळ्याच्या 2 दिसां आदी परवानगीची मान्यताय दितले.

 

Sound and Other Permission Flow Chart

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in

ठिकाण : Dy. Collector & SDM Office | शार : पणजी | पिन कोड : 403001