Close

जमीन विभाजन

जमीन विभाजन प्राप्त करपा खातीरः-

 1. अर्ज खंय करचो
 • संबंदीत तालुको/उपजिल्लोधिकारी आनी ऍसडीऍम कार्यालयांत अर्ज करचो
 1. जोडपाचे दस्तावेज आनी भरपाचें शुल्क
 • अर्जाच्या फॉर्मा खातीर शुल्क गरजेचें ना
 1. अर्ज केल्या उपरांत तपशीलवार प्रक्रिया
 • जमनीचो डिक्री धारक वा सह-धारक सकयल दिल्ल्या दस्तावेजां सयत जमीन महसूल संहितेच्या कलम 61 अंतर्गत साद्या कागदाचेर विभाजना खातीर अर्ज करूंक शकताः-
 • अर्जदाराच्या नांवान योग्य रितीन फेर फार केल्लें नवें फॉर्म I आनी XIV (1 मूळ+1 प्रमाणीत/नोटरीकृत)*
 • सुवात आराखडो म्हणल्यार विभाजन करपाचे क्षेत्र दाखोवपी आराखडो (1 मूळ +1 झेरॉक्स). विभाजन करपाच्या क्षेत्राचो अध्यारोपण आराखडो.
 • सर्वेक्षण आराखडो(1 मूळ +1 झेरॉक्स)
 • टायटल/मालकीचे दस्तावेज, देखीकः विक्री विलेख आनी हेर (1 नोटरीकृत/ प्रमाणीत+ 1 झेरॉक्स).
 • फॉर्म I आनी XIV: गांवाचे नांव आनी सर्वे क्रमांकाचो उल्लेख करून साद्या कागदाचेर 5 रु कोर्ट फी स्टॅम्पा सयत अर्ज करचो. (मामलतदाराचें कार्यालय)
 • तपासणी उपरांत, फॉर्म I आनी XIV तल्या संबंदीत प्रतिपक्षींक नोटीस जारी करतात.
 • जर प्रतिपक्षीं कडल्यान कांयच आक्षेप येवंक ना जाल्यार क्षेत्रा प्रमाणें आवश्यक शुल्क भरल्या उपरांत संबंदीत तालुक्यांतल्या सर्वेक्षण आनी भूअभिलेख निरिक्षक (आयऍसऍलआर)  हांका जाग्याचें शिमांकन करपाचे निर्देश दिवपी पयलो आदेश जारी जाता.
 • आयऍसआरऍल कार्यालयाचो अहवाल आयल्या उपरांत संबंदीत उपजिल्लोधिकारी आनी ऍसडीऍम कार्यालया वरवीं अंतीम आदेश जारी जाता.

4.वेळेची मर्यादा

 • एकदा अर्ज प्राप्त जाल्या उपरांत 15 दिसां भितर अर्ज सुचोवण्यो आनी जाहीरनामो जारी करतात.

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in/

ठिकाण : Dy. Collector & SDM Office