Close

संस्कृती आनी दायज

प्राचीन पौराणीक कथे प्रमाणें, गोंय हो प्रांत, समुद्राचीं ल्हारां पयस करून निर्माण केला. विष्णूचो सवो अवतार, परशुरामान  पश्चिम दर्यांत बाण मारून सह्याद्री रांक तयार केली. त्या बाणा वरवीं, दर्याचीं ल्हारां पयस वा फाटीं गेलीं आनी गोमंतक वा गोंय भूंय निर्माण केली, अशें मानतात.

क्रिस्त पूर्व 2400 च्या सुमाराक आर्य लोक  गोंयांत स्थलांतरीत जाले अशें मानतात. ह्या भागांत आर्य लोकांचें आगमन जालें तेन्ना थंयच्या मूळ आदिवासी लोकांनी दोंगराचेर स्थलांतरण केलें. क्रिस्त पूर्व 2000 मेरेन हांगासर सुमेरीयन संस्कृती अस्तित्वांत आशिल्ली अशेंय मानतात. ह्या लोकांनी सगळ्या प्रकाराच्यो संकल्पना चालीक लायल्यो आनी ताकाच लागून जमनीचें धनीपण, गांवांतले ग्राम देवते कडेन उरलें. सहकारी कृषी ही सामान्य मनशाचे वा गांवचे अधीन गेली, जांकां गांवचे संस्थापक अशे मानले आनी ताच्या प्रशासनान ल्हान लोकशायेचें रूप घेतलें. पयले आयिल्ल्या आर्य लोकांनी प्रशासनाचो हो प्रकार आपणायलो आनी तातूंत सुदारणां घडयलीं.

भोज, चढी, क्षत्रीय आनी ब्राम्हण हांचो आसपाव आशिल्लो आर्य समाज गोंयांत आयिल्लो. भोज साम्राज्यान 4 थो ते 6 वो शेंकडो मेरेन गोंयचेर राज्य केलें. काश्मीर आनी सारस्वती न्हंयचे देगेर सावन परशुरामा वरवीं ब्राम्हण गोंयांत स्थलांतर जाले अशें मानतात. मूळ कर्नाटकच्या कदंब राजवटीनूय गोंयचेर राज्य केलें. तांणी कुशावती न्हंयचे देगेर सावन चंद्रपूर, जें आतांचें चांदर आसा, थंय सावन राज्य चलयलें. विजयनगर साम्राज्यानूय गोंयचेर राज्य केलें. मुसलीम राज्यांनी गोंयांत राज्य केल्लें आनी ताचो प्रभाव गोंयच्या लोकांचेर जाल्लो. गोंयांत आशिल्लीं व्हड बांदकामां आनी मशिदींचेर, मुसलीम कला आनी वास्तूशिल्प दिश्टी पडटात.

सुमार 450 वर्सां, गोंय हें पोर्तुगेज राजवटी खाला आशिल्लें. आफोन्स दे आल्बुकेर, ह्या पोर्तुगीजान गोंयचेर पयलो हक्को केलो आनी आपल्या ताब्यांत घेतलें. गोंयांत पोर्तुगेज राजवट आशिल्ल्यान, हांगासर क्रिस्ती धर्माचो प्रसार खूब मोठ्या प्रमाणान जालो.

गोंयांत हिंदू, मुसलीम, क्रिस्तांव धर्माचे लोक पळोवंक मेळटात. हांगासर व्हड संख्येन देवळां, इगर्जी आनी मशिदी आसात. हांगासर सगळ्या समुदायांचीं फेस्तां/ परबो मोठे उमेदीन मनयिल्लीं पळोवंक मेळटात.