Close

वॅबसायटीचीं धोरणां

वापरपाच्यो अटी

उत्तर गोंय संकेतथळाची सामुग्री हाताळटा.

ह्या संकेतथळा वयली सामुग्री अचूक आनी चालंत आसची हाची खात्री करूंक सगळे तरेचे यत्न केल्यात पूण ती कायद्याचें विधान अशें समजुचें न्हय वा हेर खंयच्याय कायदेशीर उद्देशां खातीर ती वापरची न्हय.

पोर्टल मर्यादा नासतना, थेट वापरिल्ल्यान जावपी अनुशंगीक लुकसाण वा हानी वा खर्च वा डाटाचो वापर वा डाटाचें लुकसाण हाचे सयत ह्या पोर्टलाच्या वापरा संबंदी जाल्लो कसलोय खर्च, लुकसाण वा हानी हाका खंयचेच परिस्थितींत उत्तर गोंय जिल्लो जापसालदार आसचो ना.

ह्या पोर्टलांत आसपाविल्ल्या हेर संकेतथळांचें लिंक फकत लोकांचे सुविधे खातीर उपलब्ध केल्यात. असलीं लिंक्ड केल्लीं पानां सगळ्या वेळार उपलब्ध आसतलीं हाची आमी हमी दिवंक शकनात.

हे नेम आनी अटी भारतीय कायद्या प्रमाणें नियंत्रीत जातल्यो आनी अर्थावणी लायतले. ह्या नेम आनी अटी खाला जाल्लो कसलोय वाद भारतीय न्यायालयांच्या विशेश अधिकार क्षेत्रांत येतलो.

मालकी हक्काचें धोरण

आमकां ई-मेल धाडून योग्य परवानगी घेवन, ह्या संकेतथळाचेर आशिल्ली माहिती फुकट वापरूं येता. पूण, ही माहिती अचूकपणान परत वापरूंक जाय आनी ती अपमानकारक वा दिशाभूल करपी तरेन वापरूंक जायना. जेन्ना ही माहिती प्रकाशीत करता वा हेरांक दितात तेन्ना स्त्रोता विशीं ठळकपणान नमूद करूंक जाय. पूण, हाचो वापर करूंक दिल्ली परवानगी ही तिसर्‍या पक्षाचो मालकी हक्क आशिल्ले सामुग्रीक लागू जावचो ना. असली सामुग्री वापरूंक संबंदीत खातें/मालकी हक्क धारकां कडल्यान अधिकार घेवंक जाय.

गोपनीयता धोरण

हें संकेतथळ तुमचे कडल्यान खंयचीच निर्धारीत वैयक्तीक माहिती आपसूक घेना, (देखीक नांव, फोन नंबर वा ई-मेल नामो), जी तुमची वैयक्तीक नदरेन वळख पटोवंक आमकां मजत करता.

जर संकेतथळान तुमकां वैयक्तीक माहिती दिवपाची विनवणी केल्यार, माहिती घेवपा फाटलो उद्देश तुमकां सांगतले, देखीक अभिप्राय अर्ज आनी तुमची वैयक्तीक माहिती सुरक्षीत दवरूंक आवश्यक सुरक्षा उपाय घेतले.

संकेतथळाचेर स्वता जावन दिल्ली खंयचीय वैयक्तीक रितीन सोदून काडिल्ली माहिती आमी तिसर्‍या पक्षाक (भौशीक/खासगी) विकनात वा दिनात. ह्या संकेतथळाक दिल्ली खंयचीय माहिती हानी, गैरवापर, अनधिकृत शिरकाव वा प्रकटन, बदल वा नश्ट करपा पासून सुरक्षीत दवरतले.

आमी उपेगकर्त्या विशीं कांय माहिती एकठांय करतात, देखीक इंटरनॅट प्रोटोकॉल (आयपी) नामे, डोमेन नांव, ब्रावजराचे प्रकार, ऑपरेटींग सिस्टम, भेटेची तारीख आनी वेळ आनी भेट दिल्लीं पानां. संकेतथळाक हानी करपाचो यत्न केल्लो सांपडिल्ले सोडल्यार, हे नामे आमच्या संकेतथळांक भेट दिवपी व्यक्तींचे वळखी कडेन जोडपाचो आमी यत्न करिनात.

 

हायपर लिंकींग धोरण

बाह्य संकेतथळांक/पोर्टलांक लिंक

ह्या संकेतथळाच्या खुबशा सुवातीचेर, तुमकां हेर संकेतथळांचें/पोर्टलांचें लिंक मेळटलें. हें लिंक तुमचे सोयी खातीर घातल्यात. हें लिंक दर फावटी काम करतलें हाची आमी हमी दिवंक शकनात आनी ह्या लिंक केल्ल्या पानांचे उपलब्धतायेचेर आमचें नियंत्रण ना.

संग्रहण धोरण

जिल्लो संकेतथळाचेर प्रकाशीत केल्लो जिल्लो आदारीत मजकूर सामान्य स्वरुपाचो आसता, जाका निर्धारीत वेळ आसना (सोडपाचो वेळ). ते खातीर, सदांच लायव्ह आसता आनी संकेतथळा वेल्यान पळोवं येता. पूण, कार्यावळी, निविदा, भरती आनी घोशणा ह्या सारकिल्या विभागांनी घातिल्ल्या मजकुराक समाप्ती काळ आसा आनी दिल्ले समाप्ती तारखे उपरांत (दर मजकूर आयटमा सयत दाखयतात) ते स्वचालीत ऑनलायन संग्रहण विभागांत वतले.