Close

रावपाची सुवात

गोंयांत येवपी पर्यटकांक राबित्याची वेवस्था उपलब्ध  करूंक गोंय पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादीताचीं सुमार 12 हॉटेलांची  सांखळी (हॉटेल रॅसिडॅन्सी)  आसा.  ही हॉटेल रॅसिडॅन्सी गोंयच्या मुखेल दर्या वेळेर, म्हत्वांचीं शारां, बंदरांचे नगर आनी अंतर्देशीय प्रदेश (जुंवो) आनी संवसारीक दायज आशिल्ल्या स्थळां लागीं आसा. गोंय पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादीत हांगा येवपी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक राबित्याची वेवस्था करता आनी रुमांचें भाडें दर दिसाक 500 ते 3500 रुपया मेरेन आसता. ह्या सगळ्या रेसिडॅन्सींत रॅस्टारेण्ट सेवा आसा, तशेंच थोडे कडेन वेव्हारा खातीर परिशद हॉल, शॉपिंग सॅण्टर आनी हेर वेवस्था (सुविधा) आसा.