Close

मजत

ह्या पोर्टलाचो मजकूर/ पानांच्या माध्यमांतल्यान ऍक्सॅस करूंक/नॅविगेट करूंक तुमकां अडचण येता? हो विभाग, पोर्टलांत ब्रावजिंग करतना तुमकां आनंददायी अणभव घेवपाचो यत्न करता.

पावप (ऍक्सॅसिबिलिटी)

वापरांत आशिल्ले डिव्हायस, तंत्रगिन्यान वा क्षमता ह्यो गजाली मतींत धरून हें संकेतथळ सगळ्या उपेगकर्त्यांक उपेगांत येवचे हाची खात्री करूंक आमी वचनबद्ध आसात. उपेगकर्त्यां मेरेन पावप आनी उपयोग्यताय दिवपाच्या उद्दिश्टान हें संकेतथळ तयार केलां.

ह्या संकेतथळा वयली सगळी माहिती अपंगूळ व्यक्तीक मेळची हाची खात्री करूंक सगळे तरेचे यत्न केल्यात. देखीक, दृश्टीहीण व्यक्तींक स्क्रीन रिडर्स सारक्या तंत्रगिन्यानाच्या आदारान ही वापरूं येता. हें संकेतथळ वर्ल्ड वायल्ड वॅब कॉन्सोर्टियम (W3C) निर्धारीत केल्लो वॅब कंटॅण्ट ऍक्सॅसिबिलिटी गायडलायन्स (WCAG) 2.0 चो AA स्तर पुराय करता.

ह्या संकेतथळा मेरेन पावपा विशीं तुमकां कसलोय प्रस्न वा कसलीय सुचोवणी करपाची आसल्यार, तुमी अभिप्राय आमकां धाडचो.

स्क्रीन रिडराक ऍक्सॅस

दृश्टीहीण व्यक्ती हें संकेतथळ सहकार्य तंत्रगिन्यान वापरून ऍक्सॅस करूंक शकतात, देखीक स्क्रीन रिडर.

सकयल्या तकट्यांत वेगवेगळ्या स्क्रीन रिडरां विशीं माहिती दिल्या:

स्क्रीन रीडर संकेतस्थळ विनामुल्य / व्यावसायिक
स्क्रीन प्रवेश सर्वांसाठी (एस.ए.एफ.ए) https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/safa-developer विनामुल्य
दृष्टीहीन डेस्कटॉप प्रवेश (एन.व्ही.डी.ए.) http://www.nvda-project.org विनामुल्य
सिस्टम अक्सेस टू गो http://www.satogo.com विनामुल्य
थंडर http://www.webbie.org.uk/thunder विनामुल्य
वेब एनीव्हेअर http://webinsight.cs.washington.edu/ विनामुल्य
एच ए एल http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 व्यावसायिक
जाॅज http://www.freedomscientific.com/Downloads/JAWS व्यावसायिक
सुपरनोवा http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 व्यावसायिक
विंडोज आईज http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ व्यावसायिक
 

फायलीच्या विभिन्न स्वरुपांनी माहिती दृश्य करप

पोर्टेबल डॉक्युमॅण्टस फॉर्मेट (PDF), Word, Excel आनी Powerpoint सारक्या फायलीच्या विभिन्न स्वरुपान ह्या संकेतथळाचेर माहिती पुरवण केल्या. माहिती योग्य तरेन दृश्य करूंक, तुमच्या ब्रावजराक आवश्यक प्लग-इन वा सॉफ्टवॅर आसप गरजेचें आसा. देखीक, फ्लॅश फायली दृश्य करूंक Adobe Flash Software आवश्यक आसा. तुमच्या संगणकांक जर हें सॉफ्टवॅर नासल्यार, तुमी तें इंटरनॅटा वयल्यान फुकट डावनलोड करूंक शकतात. फायलीच्या विभिन्न स्वरुपान माहिती दृश्य करूंक आवश्यक आशिल्ल्या प्लग-इन हांची वळेरी तकट्याचेर दिल्या.

विविध फाईल फॉरमॅटान माहिती वाचपाक आवश्यक प्लग-इन

फाईल प्लग-इन डाउनलोड
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉरमॅट (पीडीएफ) फाईल्स अॅडोब अॅक्रोबॅट रीडर(नवीन विंडोमध्ये उघडणारे बाह्य संकेतस्थळ )