Close

पसंतीची सुवात

अरवळे धबधबो

50 मिटर उंचायेचो आनी 7 मिटर रुंदायेचो अरवळें धबधवो हें सामकें लोकप्रीय पर्यटन स्थळ तशेंच पिकनीक करपाची सुवात आसा. खास करून पावसाळ्यांत, जेन्ना उदकाचो लोट आसता, तेन्ना सकयल आशिल्ली भरून व्हांवता. अरवळें धबधब्याक, हरवळें धबधबो अशेंय म्हणटात, जो उत्तर गोंयांतल्या म्हापश्या शाराक लागीं आसा. ह्या धबधब्याक दिवचल गांव सामको लागींचो अशें म्हणटात, जो फकत 8 किलोमिटर अंतराचेर जाल्यार सांखळी गांव फकत 2 किलोमिटर अंतराचेर आसा. ह्या धबध्याचेर वचूंक, पणजे आनी म्हापश्यां साकून येरादारी उपलब्ध आसा. पावसाळ्यांत हो धबधबो सामको नेटान व्हांवता. पावसाळो सोंपल्या उपरांत लेगीत, ह्या धबधब्याक भेट दिवपा खातीर बरो वेळ आसता.

मयें तळें

गोंयच्या शांत (सुशेगाद) ग्रामीण भागांत दोळे दिपकावपी सैमाच्या सांगातान वशिल्लें मयें तळें, जें उत्तर गोंयांत लोकप्रीय पर्यटन स्थळ आनी पिकनीक करपाची सुवात आसा. काजू झाडां, सुपारीच्यो माडयो आनी अणसाचे लागवडींतल्यान आशिल्ल्या रस्त्यांतल्यान तळ्या मेरेन पावपाचो मार्ग हो सुखदिणो आसा. तळ्या भोंवतणेचो वाठार दोंगुल्लीचो आसा आनी थंयसर आशिल्ली देंवती ही रानां आनी काजू झाडांनी भरिल्ली आसा. तळ्या भोंवतणी विक्रेते सोबेच्यो वस्तू, नाल्ल आनी आडसरां घेवन विकूंक बसतात. उत्तर गोंयांतल्या दिवचल (बिचोली) म्हालांत आशिल्लें हें मयें तळें, हें म्हापश्यां शारा कडल्यान थोड्याच किलोमिटरांच्या अंतराचेर आसा आनी भौशीक येरादारी वापरून, सोंपेंपणीं थंयसर पावूंक शकतात.

बासिलिका ऑफ बो  जेजूस

बो जेजूस बासिलिका इगर्ज हीं संवसारीक दायज आसा आनी UNESCO न तिका हें नांव दिलां. से-कॅथेड्रल इगर्जेच्या चकचकपी भागाच्या तुलनेत तांचो प्लास्टर करूंक नाशिल्लो बाह्य भाग उण्या दर्जाचो आशिल्ल्याचें दिसून येता, पूण ही ल्हान बासिलिका कला, वास्तुकला (आर्किटेक्चर) आनी इतिहासांचे नदरेन समृद्ध आसा आनी सेंट फ्रांसिस झेवियराचे अवशेश हांगा दवरिल्ले आसात.

बासिलिका ऑफ बो जेजूस हे सोसायटी ऑफ जेजूसान सुरू केल्या  वास्तुकलेच्या क्लासिक प्रकारांचें एक स्मारक जावन आसा, आनी ताकां जेजुइताच्या नांवान वळखतात. ग्रॅनाइट हो फॅलेड आर्किटेक्चरांची पांच शैलीची वैशिश्ट्यां दर्शायता: रोमन, आयनीक, डोरिक, कोरिंथियन आनी कंपोझिट. हें एकोडें व्हड बांदकाम आसा जें (1595-1605) वर्सां मजगतीं बांदिल्लें आनी ताचो खर्च कोची शारांतल्या गिरेस्त पोर्तुगेज कॅप्टन डॉम जेरोमिनो मास्कारेन्हासान दवरिल्ल्या निधींतल्यान फारीक केल्लो.

सांत फ्रांसिस झेवियराचें थडगें

चीनाचो प्रवास करपा खातीर शांगचाऊ जुव्यांचेर बोटीची वाट पळयतना राविल्ल्या फादर फ्रांसिस झेवियरांच  1552 वर्सां, जोर आयिल्ल्यान मरण आयलें. ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार करून ताची कूड पोर्तुगीजांचे मल्लाका वसणुकेंत एका सामान्य काश्यावांत घालून कूड पुरिल्ली.

खूब वर्सा उपरांतूय तांची कूड कुसनासतना तशींच उरल्ली आनी हे आयकून व्हॅटिकनांत तांकां सांत म्हूण घोशीत केल्ले. ताची कूड निमाणे कडेन गोंयांत हाडचे आदीं, तीन वेगवेगळ्या सुवातांचेर पुरिल्ली.

सांत फ्रांसिस झेवियरांची कुड कपेलांत दवरपाची वेवस्था 24 एप्रिल 1659 दिसा पुराय जाली. फ्लॉरेंटाईन पद्धतीची समाधी मेडिकी, कोसिमो III, ड्यूक ऑफ टस्कनी हांणी दिल्ली आसा. हे कलेची उत्तम कृती जिओव्हानी बातिस्ता फोजिनी हांणी तयार केल्या आनी प्लासिदो फ्रान्सिस्को रांपोनी हांणी ताची गोंयांत रचना केल्या.