Close

कशे पावूंक शकता

हवाई मार्ग

गोंय विमान सेवेद्वारे भारतांतल्या खुपश्या व्हडल्या शहरांकडेन जोडलेलो आसा. गोंयात येवपी आनी गोंया सावन वचपी,राष्ट्रीय आनी आंतर राष्ट्रीय,ही सगळी उड्डाणां वास्को-दा-गामा ह्या बंदर शहरा लागीं आशिल्ल्या दाबोळेच्या गोंय विमानतळार सावन जाता.हो विमानतळ राजधानी पणजी सावन 30 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा आनी ह्या विमानतळाची मालकी भारतीय नौसेने कडेन आसा.

रस्तो मार्ग

राष्ट्रीय महामार्ग NH4A, NH17 आनी NH17A  हाच्या वरवीं गोंय राज्य हें भारताच्या सगळ्या व्हडल्या शारांक जोडिल्लें आसा. खुब कडेन महामार्गाचे रस्ते उत्तम दर्ज्याचे आसात आनी बरे गतीन वाहनां चलोवंक मेळटात.गोंयच्या शेजारच्या राज्यांतल्या शारांतल्यान म्हणजे मुंबय, पुणे,बेळगांव,हुबळी,बंगळूर,मंगळूर आनी हेर शारांतल्यान यो-वच करपा खातीर दिस भर थारावीक अंतरान बस सेवा उपलब्ध आसा. ही सेवा गोंय राज्य सरकाराच्या कदंब येरादारी महामंडळ (नीळी आनी धवी बसी) आनी हेर शेजारी राज्यांच्या येरादारी महामंडळा वरवी कार्यान्वीत आसतात.

हाच्या भायर ह्या मार्गाचेर भोव खासगी बस सेवा आसात, ज्यो खास करून सगळ्या प्रकाराच्यो सुविधा, जश्यो स्पेशल ते डिलक्स,  एसी (AC) ते स्लीपर कोच अशे तरेच्यो बस सेवा ह्या मार्गार पुरवण करतात. तुमी जरी मुबंय सावन तुमचे मोटारीन गोंयांत येतना सुंदर म्हामार्गाचेर आशिल्ली कोंकण पट्टीची सैमान भरिल्ली सुंदरकाय आनी रस्त्याचे कडेक आशिल्लीं ल्हान शारां आनी गांव प्रवास करताना तुमचें मन भुलयतात. हो प्रवास करतना, कांय वेळार वांकडे-तिकडे मार्ग आसात (जांकां ‘घांट’ अशे म्हणटात), जे तुमचो प्रवास आनीकूय आनंदमय करूंक आदार दितात.

रेल मार्ग

आयज, हाय-स्पीड कोंकण रेल्वे कडेन, दीसपट्टी 8-9 वरां भितर प्रवास पूर्ण करपी ह्या मार्गार रेल्वे आसा. मुंबय-ते-पणजे प्रवास करपी हेर रेल्वेक नेमान 10-12 वरां लागतात. ह्या रेल्वे मार्गा वयल्यान मुंबय पार करून उत्तरेंत दिल्ली मेरेन जाल्यार दक्षीणेंत केरळांतल्या तिरुवनंतपुरम मेरेन वचपी रेल गाडयो आसात. गोंयांत मडगांव आनी वास्को-द-गामा अशीं दोन मुखेल रेल्वे स्थानकां (स्टेशनां) आसात, जीं दोनूय गोंयांतल्या दक्षीण जिल्ल्यांत आसात. दक्षीण-मध्य रेल्वेचें स्टेशन वास्को-द-गामा जाल्यार कोंकण रेल्वेचें स्टेशन मडगांवां आसा.